Tanja Smeets

(1963, NL) 

woont en werkt in Utrecht

 

www.tanjasmeets.nl

 

 

 

The porous tree / installatie van blauw touw, waslijn, lycra, rubber en metaal aan oude esdoorn

De majestueuze esdoorn (Acer x freemanii 'Armstrong') wordt bedreigd door zwarte en blauwe groeisels die zich aan de takken hebben vastgeklampt. Ronde zwarte ringmatverbinders hebben zich als zeepokken vastgezogen aan de bast van de boom. Onontwarbare kluwen van onnatuurlijk blauw touw, waslijnen, draad en plastic tasjes transformeren tot parasitaire organismen, die vanaf de boomtakken naar beneden druipen. Ze lijken op sierlijke, maar ook gevaarlijke tentakels in een door lianen en luchtwortels ondoordringbaar tropisch oerwoud. Smeets’ blauwe en zwarte ‘levensvormen’ lijken voorbodes van verval, waar een dreigende kracht van uitgaat.

 

Materialen uit de bouwmarkt en huishoudelijke producten waarmee Smeets haar installaties opbouwt zijn voor haar vergelijkbaar met verf. Zij begon als schilder en denkt nog steeds vanuit deze discipline. Grillige verfdraden worden waslijnen of touw. Zwarte, ronde ringmatverbinders weerspiegelen verfkorsten. Aan deze alledaagse materialen kan je – meer nog dan aan verf – woekerende eigenschappen toekennen. Bij Smeets gaan schoonheid en vernietiging hand in hand. 

 

 

 

/ The majestic maple (Acer x freemanii 'Armstrong') is threatened by black and blue growths that have clung to the branches. Round black ringmat connectors have sucked themselves like barnacles to the bark of the tree. Intangible tangles of unnatural blue rope, clotheslines, wire and plastic bags transform into parasitic organisms, dripping down from the tree branches. They resemble ornate but also dangerous tentacles in a tropical jungle, impervious by lianas and aerial roots. Smeets' blue and black 'life forms' seem to be harbingers of decay, which is an imminent force. 

 

Materials from the hardware store and household products, with which Smeets builds her installations, are for her similar to paint. She started as a painter and still thinks from this discipline. Whimsical paint wires become clotheslines or rope. Black, round ringmat connectors reflect paint crusts. To these everyday materials – even more than to paint – you can attribute proliferating properties. At Smeets, beauty and destruction go hand in hand.